پس از ورود با putty به سرور

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak

rm -rf /var/www/html/IBSng.bak

su - postgres

pg_dump IBSng > IBSng.bak

exit

mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/

حال شما مي‌توانيد فايل بک آپ خود را از آدرس زير دانلود نماييد:

http://your-ip-address/IBSng.bak

براي بازگرداندن بک آپ IBSNG :

بکاپ را در مثیر زیر بریزید

var/lib/pgsql/

service IBSng stop

su - postgres

dropdb IBSng

createdb IBSng

createlang plpgsql IBSng

psql IBSng < IBSng.bak

exit

service IBSng start

دیدگاه بگذارید